דף הבית >> כתבות >> מס על ההפסד
החל מחודש אוקטובר השנה אנו עדים לירידות חדות בשערי המניות הנסחרות בבורסה בתל-אביב ובניו יורק. ירידת שערי המניות מגיעה לאחר תקופת גאות שתחילתה בראשית השנה. מעבר להפסדים שנבעו למשקיעים בירידת ערך השקעותיהם, קיימת חשיבות מרובה להיבטי המס החלים על המשקיעים בניירות ערך.

בסקירה זו ננסה לעמוד על כמה מהשלכות המיסוי החלות על המשקיעים השונים ובמיוחד לאור התנודות החדות בשערי המניות.

א. נישומים המתחייבים במס בגין הכנסותיהם מניירות ערך (נישומים שחל לגביהם חוק התיאומים בשל אינפלציה ו/או נישומים המחזיקים ניירות ערך זרים החייבים במס) מועד החיוב במס על רווח ו/או הכרה בהפסד מניירות ערך סחירים חל על בסיס מימוש. כלומר, כל עוד לא מימש המשקיע את ניירות הערך שברשותו לא יתחייב במס בגין הרווח שנבע, ולחילופין לא יהא זכאי להפסד. לכאורה, שיטת המיסוי על בסיס מימוש יש בה בכדי לתת מענה לחבות במס בגין רווחים המהווים רווחים על "הנייר". ברם, במצבים בהם ישנם תנודות חדות בשוק המניות שיטה זו יכולה לעמוד לרועץ למשקיע. במה דברים אמורים?

משקיע שרכש מניות במהלך השנה ומימש חלק מהשקעותיו בניירות ערך בתקופת הגאות תוך ניצול שערים גבוהים ויצירת רווח, יתבקש לשלם מס בגין רווחיו אלה, בעוד שהפסד גדול ככל שיהיה מירידת ערך תיק השקעותיו בתקופת השפל, לא יובא בחישוב רווחיו מניירות ערך, כל עוד לא ימומש.

יוצא איפוא, שיתכן מצב בו משקיע בניירות ערך יחוייב במס בשנת 2000, בעוד, שבגין כלל פעילותו בניירות ערך בשנה זו, הכוללת ניירות ערך שמומשו וכאלה שטרם מומשו, נבע לו הפסד. תשלום המס במצב דברים זה, יכול להיות במקרה הטוב הקדמת מס, בהנחה שבסופו של יום ימומש תיק ההשקעות ברווח. יתכן בהחלט שסכום המס שישולם יתווסף להפסד הכולל מניירות ערך. כך הם פני הדברים אם וכאשר ימומש תיק ההשקעות בהפסד בשנים שלאחר שנת 2000. הפסד כאמור אינו בר קיזוז כנגד רווחי עבר מניירות ערך וניצולו, יתאפשר רק בעתיד, כנגד רווח עתידי מניירות ערך.

לאור הניתוח לעיל, משקיע שצבר ריווחי מימוש מניירות ערך במהלך השנה, אך נובע לו הפסד כתוצאה מירידת ערך תיק השקעותיו, יכלכל נכון את צעדיו במידה שיממש את ההפסד ולוא רק על ידי פעולה של מכירה ורכישה מחודשת. רק מימוש ההפסד במהלך שנת 2000, יאפשר קיזוזו כנגד רווחים שמומשו מניירות ערך בחודשים קודמים. כך גם ימנע תשלום מס מיותר.

ב.נישומים אשר פטורים ממס בגין רווחים מניירות ערך (יחידים וחברות שלא חל לגביהם הוראות חוק התיאומים בשל אינפלציה).

בהתאם להמלצות הוועדה לרפורמה במס, ועל-פי הצעת החוק הקיימת, בכוונת משרד האוצר למסות יחידים בגין רווחים מניירות ערך הנסחרים בבורסה בתל-אביב בשיעור של 25%, החל משנת המס 2001. אף שנכון לכתיבת שורות אלה לא ברור אם ובכלל יצליח משרד האוצר לממש את כוונתו זו, מן הראוי לבחון את היבטי המיסוי אצל משקיע אשר פטור ממס בגין רווחים מניירות ערך בשנת המס 2000, אך צבר הפסד בתיק השקעותיו שטרם מומש לתום שנה זו.

לדעתנו, השאלה העומדת מתמקדת באופן קביעת עלות ההשקעה לצורך חישוב הרווח, אם וכאשר ימומשו ההשקעות בשנים בהם יחול החיוב במס. על-פי ניסיון העבר בהצעות חוק דומות, ולמיטב ידיעתנו, קביעת העלות של ניירות הערך שטרם מומשו ליום 31.12.00, תיעשה ע"פ שוויים בבורסה לתאריך זה ו/או ע"פ עלותם המתואמת (על-פי הגובה).

במצב דברים זה, ייטיב המשקיע אשר צבר הפסדים כתוצאה מירידת ערך תיק השקעותיו, לשקול אי מימוש של ההפסד במהלך שנת 2000, שכן, כל הפסד כתוצאה ממימוש במהלך שנת 2000 יירד לטמיון, בעוד שמימוש ההפסד במהלך השנים בהן יחול החיוב במס, יאפשר ניצולו כנגד רווחים עתידיים.

במסגרת התנודות החדות בשערי המניות בתקופה האחרונה, קיימת חשיבות משמעותית להיבטי המס. שכן יתכן שבמקרים מסוימים ישולם מס גם כאשר תיק ההשקעות מצביע על הפסד.

שיקולי המס במימוש תיק ההשקעות בשנת 2000 יכול שיהיה שונה אצל סוגי נישומים. לדוגמא: נישומים המתחייבים במס בגין הכנסותיהם מניירות ערך, יעדיפו מימוש הפסדים בשנת המס לצורך קיזוזם מרווחים שנבעו להן באותה שנה. נישומים הפטורים ממס בגין רווחיהם מניירות ערך, יעדיפו להמתין למימוש הפסדיהם עד לשנת 2001 בהנחה שהחל משנה זו יחול החיוב במס גם לגביהם.

הכותב הוא מנהל מחלקת מיסים בשיף-הזנפרץ ושות ... להמשך קריאה עיתון גלובס

 
+ שלח משוב
לייבסיטי - בניית אתרים